Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky SAV CZECH spol. s r.o.

1. Udání ceny a možnosti doručení

    * Všechny ceny v tomto e-obchodě jsou platné na určité období, ale mohou se v průběhu roku měnit.
    * Přijaté Vaše objednávky zadané společnosti SAV Czech, spol. s r.o. (dále jen SAV Czech jako prodávající) mohou být přeneseny na mateřskou společnost SAV Spann-Automations-Normteiletechnik GmbH se sídlem v Norimberku, Německo (dále jen SAV Norimberk), která jakožto náš smluvní partner objednávku uzná a vyřídí.
    * Objednávka je považována za přijatou pouze tehdy, pokud je od SAV Czech  doručeno její potvrzení. Jakékoliv změny v objednávkách, rozšíření, nebo ústní dohody jsou možné. Je však o nich třeba vždy uvědomit SAV Czech písemně!
    * Pokud toto není potvrzeno písemně, jsou veškeré popisy, ilustrace, nákresy, indikace váhy a rozměru pouze orientační a nelze je brát jako směrodatné.
    * Kupující přebírá plnou zodpovědnost za dokumenty jím dodané, jako jsou návrhy, výkresy, modely, návody k použití, vzorky a podobné položky.

2. Cena, dodací termíny a platební podmínky

    * Všechny ceny jsou uvedeny v Kč nebo EUR, ze závodu (ex-works), včetně balení i DPH. K zásilce se účtuje dopravné v rámci platného dopravního ceníku. Ceny obsažené v ceníku zboží nejsou pevné a společnost SAV Czech si vyhrazuje možnost je kdykoliv změnit.
    * Pojištění zboží není zahrnuto v ceně zásilky, ledaže by bylo dohodnuto jinak.
    * Objednávky speciálních vyhotovení výrobků mohou být stornovány pouze do té chvíle, dokud nebylo započato s jejich výrobou. V případě že je zrušení takovéto objednávky schváleno a odsouhlaseno, kupující přebírá plnou zodpovědnost za náklady na dosud vykonanou rozpracovanost jako je materiál, nástroje, konstrukční náklady, práce a jiné režijní náklady.
    * Pro speciální provedení výrobků si firma SAV Czech vyhrazuje změnu v řádu ±10% z konečné ceny. Fakturuje se skutečný rozsah dodávky.
    * Platba:
    * Naše faktury jsou splatné při dobírce zboží. Pokud je faktura zaplacena předem a její minimální výše činí alespoň €50 nebo 1500,- Kč, dáváme 3% slevu z ceny výrobku. Tato sleva se nevztahuje na dopravné nebo poštovné.
    * Potvrzení objednávky:
    * Všechny objednávky, dohody atd. jsou platné pouze při obdržení jejich písemného potvrzení. Všechny dodávky zboží jsou uskutečněny dle našich smluvních podmínek. Zvláštní prodejní podmínky vyhrazené kupujícím jsou platné pouze tehdy, pokud jsou tyto písemně schváleny společností SAV Czech. Na jakékoliv námitky k potvrzení objednávky bude brán zřetel pouze 5 dní od odeslání potvrzení.
    * V případě, že dodávka zboží nepřekročí 10 pracovních dnů od přijetí objednávky, je možno potvrzení objednávky nahradit přímo fakturou.
    * Minimální cena objednávky:
    * Při malých objednávkách se stává, že náklady na administrativu přesáhnou cenu samotné objednávky.  Spoluúčasti kupujícího tak nelze v těchto případech zabránit. Prosíme Vás proto o pochopení, že při malých objednávkách jsme povinni Vám účtovat tyto přirážky:
    * Výše objednávky je:
              nižší než 17,- EUR nebo 500,- Kč bez DPH= přirážka 20,- EUR nebo 580,- Kč
              nižší než 35,- EUR nebo 1000,- Kč bez DPH= přirážka 10,- EUR nebo 290,- Kč.

3. Balení
Standardní balení všech výrobků je již zahrnuto v ceně výrobku. Při potřebě speciálního řešení balení se může cena výrobku zvýšit. Kartónové krabice, palety a dřevěné bedny jsou součástí balení a tudíž je není třeba vracet.


4. Doprava
Zboží je dopravováno na riziko kupujícího, pokud není dojednáno jinak. Pokud nejsou dány žádné dopravní instrukce, je vybrána nejekonomičtější varianta.

5. Vlastnictví

    * Dodavatel si vyhrazuje právo na vlastnictví dodávaného zboží, včetně všech plateb za něj dle smlouvy. Kupující nesmí ani zastavit zboží, ani jej převzít jako záruku.
    * V případě zástavy zboží, jeho konfiskace nebo podobného opatření třetí stranou, dodavatel musí by neprodleně informován.
    * Deklarace vlastnictví stejně jako zástava zboží dodavatelem neznamená odstoupení od plnění smlouvy.
    * V případě, že kupující zahrne zboží dodavatele společně s jinými položkami do jedné ucelené dodávky, kupující přenese částečné vlastnictví na dodavatele v poměru dle §974 Dod. 1 GBG a bude dále držet zboží v zájmu dodavatele ve své správě.
    * Výslovně upozorňujeme na naše právo na vlastnictví.

6. Rozdělení rizika

    * Riziko je na straně kupujícího při podmínce EXW taky v případě, že doprava je částí dodávky, pokud není dojednáno jinak.
    * Když dodávka je ve zpoždění ne přičiněním prodávajícího, riziko je na straně kupujícího od data , kdy je zboží připraveno k odebrání.
    * Reklamace týkající se původu zboží a dodávky zboží je nutné oznámit prodávajícímu bez prodlení, nejpozději do 5 dnů od příjmu zboží. Opomenutí  má za následek neuznání reklamace.
    * Navrácení zboží bez předchozího souhlasu prodávajícího se neakceptuje.  Nejsou akceptované reklamace na dodávku zboží objednaného dle starého a neplatného katalogu.

7. Navrácení zboží

    * V principu prodané a správně dodané zboží nelze vrátit. Výjimky jsou možné jenom na základě předchozího dohovoru s prodávajícím. Navrácení zboží jde vždy na účet kupujícího. Adresa pro navrácení zboží:
      SAV CZECH spol. s r.o.
      Kotojedy 56
      767 01 Kroměříž.
    * Pro neskladové položky se účtuje skladovací poplatek 10 %.
    * V případě poškození obalu nebo výrobku se účtuje poplatek za přebalení nebo jinou opravu dle skutečných nákladů.
    * Není možné vrátit zboží, které již není dále v prodeji, včetně speciálních výrobků nebo výrobků, vyrobených dle speciálních požadavků zákazníka.
    * Zboží z hodnotou nižší jak 25,- EUR netto nelze vrátit.

8. Příslušnost k soudu a aplikovaná legislativa

    * Příslušný soud pro případné soudní spory je v místě sídla prodávajícího. Místem rozhodování všech sporů, přímo i nepřímo souvisejících se smlouvou je v místě sídla prodávajícího.
    * Prodávající má taky právo podat žalobu u příslušného soudu v místě sídla kupujícího.
    * Všechna ujednání a smlouvy jsou podřízeny zákonům České Republiky.

Podmínky kupujícího, které jsou v rozporu v uvedenými podmínkami nejsou pro prodávajícího použitelné, dokonce ani v případě když nejsou výslovně prodávajícím odmítnuty.